Ontwerpbestemmingsplan Ecodorp Bergen ter inzage gelegd

Ontwerpbestemmingsplan Ecodorp Bergen ter inzage gelegd

De gemeente Bergen heeft het ontwerpbestemmingsplan voor ons Ecodorp ter inzage gelegd. Hieronder de tekst uit de nieuwsbrief van de gemeente.

Door ons college is het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Zuid – Ecodorp ter inzage gelegd. Met de ter inzagelegging is een volgende stap gezet in het proces om tot onder andere woningbouw op het voormalige Mobilisatiecomplex aan de Groeneweg te Bergen te komen.Voor de herontwikkeling van het complex geldt een ontwikkelingskader dat eerder door uw raad is vastgesteld en is vastgelegd in het Publiek programma van eisen. Dit programma is medeondertekend door provincie en namens het Rijk. Binnen dit ontwikkelingskader is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit voorontwerp is gepubliceerd in 2015. Na de ter inzagelegging van het voorontwerp in 2015 zijn we geconfronteerd met nieuwe inzichten en nieuwe regelgeving die een plaats en uitwerking in het proces hebben moeten krijgen. Dit heeft tijd gevergd. Het thans gepubliceerde ontwerpbestemmingsplan is dan ook op een aantal punten aangepast ten opzichte van het voorontwerp.
Tijdens de Raadsinformatieavond van 27 oktober 2022 is uw raad meegenomen in het proces en de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan. Na deze avond zijn enkele bijlagen bij het plan geactualiseerd en aangescherpt. De nieuwe regelgeving en berekeningsmodellen rond stikstof hebben tot nader overleg geleid met de Omgevingsdienst. In het proces is, na het indienen van een ontheffingsverzoek bij de Omgevingsdienst, duidelijk geworden dat de kap van de bomensingel op westelijk terreingedeelte van Ecodorp in strijd is met de Wet natuurbescherming. Het verzoek is dan ook geweigerd. De kap of het inkorten van bomen kan alleen worden uitgevoerd voor zover er geen aantasting plaatsvindt van beschermde soorten. In het ontwerpbestemmingsplan wordt deze bomensingel dan ook gehandhaafd.
Ons college is van mening dat het gepubliceerde ontwerpbestemmingsplan recht doet aan het Publiek programma van eisen binnen de vigerende wet- en regelgeving. Het streven van ons college is om het bestemmingsplan na de zienswijzetermijn vóór de zomer van 2024 aan uw raad ter vaststelling aan te bieden.

Bekijk hier het bericht.

Nieuwe wethouder Ruimtelijke ordening en wonen krijgt rondleiding en maakt kennis met bewoners Ecodorp Bergen

Nieuwe wethouder Ruimtelijke ordening en wonen krijgt rondleiding en maakt kennis met bewoners Ecodorp Bergen
De nieuwe wethouder van Ruimtelijke ordening en wonen van gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker, was tezamen met twee andere ambtenaren op werkbezoek bij Ecodorp Bergen. Het was haar eerste kennismaking met bewoners en het terrein van het ecodorp. Er werd een rondleiding gegeven, informatie uitgewisseld en de wethouder werd op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de toekomstige plannen die wij voor ogen hebben. Een positieve ontmoeting!

Informatiebijeenkomst over het ecodorp voor raadsleden gemeente Bergen

Informatiebijeenkomst over het ecodorp voor raadsleden gemeente Bergen
Afgelopen 27 oktober was er voor alle raadsleden een informatieavond bij de gemeente Bergen waarbij het ecodorp een update gaf over de actuele stand van zaken. Dat in het teken staat van het bestemmingsplan voor Ecodorp Bergen dat ter goedkeuring bij de gemeente ligt. Allereerst startte Jan Cuperus (mede-initiatiefnemer Ecodorp Bergen) met een presentatie. De ambtenaar die ons project vanuit de gemeente al jaren begeleidt, gaf tekst en uitleg over allerlei ontwikkelingen. Er kwamen bestaande  en nieuwe vragen vanuit de raadsleden. Hiermee is het beeld actueler en hebben nieuwe raadsleden nu ook kennisgemaakt met het project.

In januari 2023 zijn alle raads- en commissieleden uitgenodigd voor een werkbezoek bij het ecodorp zodat ze meer inzicht kunnen verkrijgen over het te ontwikkelen ecodorp. We hopen en hebben de wens dat het bestemmingsplan in ergens in het eerste of tweede kwartaal van 2023 door de gemeenteraad wordt goedgekeurd.