Ontwerp bestemmingsplan Ecodorp Bergen ter inzage gelegd

door | dec 22, 2023 | Algemeen, Bestemmingsplan

De gemeente Bergen heeft het ontwerp bestemmingsplan voor ons Ecodorp ter inzage gelegd. Hieronder de tekst uit de nieuwsbrief van de gemeente.

Door ons college is het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Zuid – Ecodorp ter inzage gelegd. Met de ter inzagelegging is een volgende stap gezet in het proces om tot onder andere woningbouw op het voormalige Mobilisatiecomplex aan de Groeneweg te Bergen te komen.Voor de herontwikkeling van het complex geldt een ontwikkelingskader dat eerder door uw raad is vastgesteld en is vastgelegd in het Publiek programma van eisen. Dit programma is medeondertekend door provincie en namens het Rijk. Binnen dit ontwikkelingskader is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit voorontwerp is gepubliceerd in 2015. Na de ter inzagelegging van het voorontwerp in 2015 zijn we geconfronteerd met nieuwe inzichten en nieuwe regelgeving die een plaats en uitwerking in het proces hebben moeten krijgen. Dit heeft tijd gevergd. Het thans gepubliceerde ontwerpbestemmingsplan is dan ook op een aantal punten aangepast ten opzichte van het voorontwerp.
Tijdens de Raadsinformatieavond van 27 oktober 2022 is uw raad meegenomen in het proces en de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan. Na deze avond zijn enkele bijlagen bij het plan geactualiseerd en aangescherpt. De nieuwe regelgeving en berekeningsmodellen rond stikstof hebben tot nader overleg geleid met de Omgevingsdienst. In het proces is, na het indienen van een ontheffingsverzoek bij de Omgevingsdienst, duidelijk geworden dat de kap van de bomensingel op westelijk terreingedeelte van Ecodorp in strijd is met de Wet natuurbescherming. Het verzoek is dan ook geweigerd. De kap of het inkorten van bomen kan alleen worden uitgevoerd voor zover er geen aantasting plaatsvindt van beschermde soorten. In het ontwerpbestemmingsplan wordt deze bomensingel dan ook gehandhaafd.
Ons college is van mening dat het gepubliceerde ontwerpbestemmingsplan recht doet aan het Publiek programma van eisen binnen de vigerende wet- en regelgeving. Het streven van ons college is om het bestemmingsplan na de zienswijzetermijn vóór de zomer van 2024 aan uw raad ter vaststelling aan te bieden.

Bekijk hier het bericht.